สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี(TLO)

275255412392

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing : TLO)

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี(TLO) เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า และอื่น ๆ ซึ่งการบริการมีหลายรูปแบบ เช่น การยกร่าง การจดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

การให้บริการ

  • ให้คำปรึกาษา  แนะนำ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • ดำเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
  • หาเเหล่งทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยออกสู่พาณิชย์
  • สร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  • ประสานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องทั้งภายในเเละภายนอกมหาวิทยาลัย