สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี(TLO)

275255412392

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี(TLO) เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า และอื่น ๆ ซึ่งการบริการมีหลายรูปแบบ เช่น การยกร่าง การจดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น