หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Business Incubator)

science park

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Business Incubator) มีหน่วยงานย่อย ที่ให้บริการ 2 หน่วยงาน คือ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะให้บริการในเขตอีสานตอนล่าง 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ นครพนม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ การดำเนินงานในระยะเริ่มต้นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจจะเชิญผู้ที่มีประสบการณ์และประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจมาร่วมงาน เพื่อให้การดำเนินการด้านการตลาดที่เข้าถึงและโดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ผสมผสานกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อทุกประเภท เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ ให้เป็นที่รู้จักให้กว้างขวางและแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนลูกค้าของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ ในระยะยาว และท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ จะสะท้อนไปยังกลุ่มลูกค้าที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจของตนไปสู่ธุรกิจระดับอื่น จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกันและขยายผลไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนในระดับประเทศต่อไป