หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubonratchathani University Business Incubator (UBU.BI)

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubonratchathani University Business Incubator (UBU.BI)

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นในปี พศ. 2550 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ (สวทช.) และต่อมาได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเศษฐกิจและเทคโนโลยีส่วนภูมิภาค ในรูปแบบของการจัดการให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ทางด้านเทคโนโลยี

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาเป็นฟันเฟืองในการผลักดันและส่งเสริมธุรกิจให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขัน

พันธของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

 1. สร้างผู้ประกอบการหรือบริษัทในท้องถิ่น โดยอาศัยบุคลากร องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเป็นฐาน
 2. ช่วยเหลือ ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการหรือบริษัทที่มีอยู่เเล้วในท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูงขึ้น

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการบ่มเพาะ

 1. สิทธิ์ในการใช้พื้นที่และสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสำนักงาน อาทิเช่น พื้นที่สำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงาน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ IT และพื้นที่ส่วนกลางเป็นต้น
 2. การช่วยเหลือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และมีห้อวปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการตลอดจนดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 3. การสนับสนุนการส่งเสริมด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และการหาเครือข่ายธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ
 4. การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร  เช่น การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท การอบรมด้านบัญชี ภาษี เเผนธุรกิจเเละอื่นๆ ตามความต้องการ
 5. การให้ความช่วยเหลือบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น จดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา การขยายผลในเชิงพาณิชย์ การจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
 6. การหาเเหล่งเงินทุนในกรณีที่ต้องการหาเเหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น การจับคู่ทางธุรกิจ หาหุ้นส่วนทางธุรกิจ การช่วยผู้เข้ารับการบ่มเพาะเข้าถึงเเหล่งทุน เป็นต้น
 7. การมีพี่เลี้ยงและคณะที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาของการเริ่มต้นธุรกิจ

ระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกสามารถอยู่ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจได้ 3 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่มีความสนใจ และมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเป้นของตัวเอง

ช่องทางการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://www.spark.in.th/?page_id=163683
 2. รับเเละยื่นใบสมัครได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร 045 353 006 ต่อ 3185 มือถือ 097 335  3185 โทรสาร 045 433 456