เกี่ยวกับเรา

S.Park – บทบาทและหน้าที่?

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani University Science Park Office

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมติที่ประชุมกองบรรณาธิการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2550 และให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและประสานงาน โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการโดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (UBU-TLO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (UBU-TLO)

275255412392ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเกิดจากผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยรวมถึงบุคคลภายนอก

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ(BI)

science parkหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Business Incubator) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ บ่มเพาะธุรกิจหรือเป็นพี่เลี้ยงในการเริ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่เข็มแข็ง และเติบโตได้ในระยะยาว

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งมั่นให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม เชื่อมโยงงานวิจัยและการพาณิชย์เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ
(๓) นำผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(๔) ส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีในงานวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ
(๒) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น
(๓) เพื่อส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(๔) เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(๕) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญากับนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๖) เพื่อพัฒนาวงจรงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น