บุคลากร

ทีมบริหาร

IMG_1766

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

 

 

IMG_1627

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

 

IMG_1695

นายจักรพงศ์ กฤติวัฒนพงษ์

ผู้จัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

IMG_1780
ดร.อารีรัตน์ ลุนผา             

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

 

   

ผศ.กมลพร นครชัยกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

 

 

 

Office
หน่วยสำนักงาน

IMG_1617

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทะลับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดุษฎี   เรืองงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาววลัยลักษณ์   สีลา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

IMG_1667

นางสาวบุษญา พัตรา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

IMG_1747

นายวิเชียร  สายแวว

ช่างเทคนิค


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและธุรกิจเทคโนโลยี

UBI-BI : Ubon Ratchathani University Business

นางสาวสิรินทร์ทิพย์  ชาวเหนือ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาววารุณี  สีดาโคตร

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวรัชนีภรณ์  วงศ์คำจันทร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

 


หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

TLO : Technology Licensing Office

 

IMG_1771

นายณัฐนันท์  นันทะเสน

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวอาภรณ์ สมรักษ์

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวดุษณี  วงษ์ปัน

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา


OIL : Office of Industrial Liaison

หน่วยความร่วมมืออุตสาหกรรม

นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

IMG_1691

นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

IDO : Innovation Design Office

หน่วยออกแบบนวัตกรรม

20160513_141917

นายชลิต หลอดท้าว

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

IMG_1718

นางสาววรรณิศา วงหาริมาต

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

IMG_1644

นางสาวผ่องนภา กรองแก้ว

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

US : Unit for Startup

หน่วยพัฒนา Startup

 

นายณรงค์  แดนตะโคตร

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup

 

นางสาวสุทธิดา  จันทนะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup