Our Staff

ทีมบริหาร

IMG_1766

ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

 

IMG_1627

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

IMG_1780

ดร.อารีรัตน์ ลุนผา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

IMG_1695

นายจักรพงษ์ คำสีเขียว

ผู้จัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์


Office
หน่วยสำนักงาน

IMG_1617

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทะลับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

IMG_1667

นางสาวบุษญา พัตรา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

IMG_1747

นายวิเชียร  สายแวว

ช่างเทคนิค


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและธุรกิจเทคโนโลยี

UBI-BI : Ubon Ratchathani University Business

พีมุข

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ชาวเหนือ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางสาววารุณี สีดาโคตร

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

IMG_1579

นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ


หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

TLO : Technology Licensing Office

IMG_1726

นางสาวอาภรณ์ สมรักษ์

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

IMG_1771

นายกฤศวิสุทธิ์ ถิรธนาอัครวัต

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา


OIL : Office of Industrial Liaison

หน่วยความร่วมมืออุตสาหกรรม

20160513_141618

นางสาวสิริวรรณ อุปวงษา

เจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม

IMG_1691

นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม

IDO : Innovation Design Office

หน่วยออกแบบนวัตกรรม

20160513_141917

นายชลิต หลอดท้าว

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

IMG_1718

นางสาววรรณิศา วงหาริมาต

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

IMG_1644

นางสาวผ่องนภา กรองแก้ว

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม