หน่วยพัฒนา Startup (Unit for Startup : US )

หน่วยพัฒนา Startup (Unit for Startup : US )

ประสานงานโครงการส่งเสริม Startup และให้บริการพื้นที่ เป็นหน่วยประสานงานเเละดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Startup ในพื้นที่ ตลอดจนดูเเละการให้บริการพื้นทีี Co-working Space และร้านจำหน่ายสินค้า Spark Shop ที่เปิดให้บริการ