สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industial Liaison : OIL)

 

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industial Liaison : OIL)
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานและเชื่อมความต้องการของภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัย โดยการรับปัญหาและความต้องการของภาคเอกชนมาเข้ากระบวนการวิจัย เพื่อการเเก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ

 •  สนับสนุนทุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
 • พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อการบริการเอกชน
 • สนับสนุนการลงทุนในการวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยี
 • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสิทธิประโยชน์การวิจัย และพัมนาเทคโนโลยี
 • ประสานงานเเละเชื่อมโยงการให้บริการด้านการพัฒนาต่างๆแกภาคเอกชนแบบครบวงจร
  บริการ
 • บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและงานวิจัยของเอกชน
 • จัดหาที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรม
 • บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • บริการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า และบริการเอกชน
 • บริการผลิตสินค้าต้นแบบในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
  ผู้รับบริการ
 • เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทย
 • ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช้น บริษัท ห้องหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ
 •  วิสาหกิจชุมชน
 • สหกรณ์การเกษตร
 • บุคคลทั่วไป