คลังเอกสาร

โครงการส่งเสริมการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แบบฟอร์มสำหรับยกร่าง 

1.1 เอกสารข้อถือสิทธิ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

1.3 บทสรุปการประดิษฐ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 เอกสารคำเเนะนำในการยกร่างรายละเอียดงานประดิษฐ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2.2 โครงการส่งเสริมการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2.3 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรเเละอนุสิทธิบัตร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2.4 ตัวอย่างสิทธิบัตรสาขาเคมี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2.5 ตัวอย่างสิทธิบัตรสาขาเคมีชีวภาพ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2.6 ตัวอย่างสิทธิบัตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2.7 หลักเกณฑ์พิจารณายื่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

……………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  1. ใบสมัครหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
  2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกับเอกชนและโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) ดาวน์โหลด
  3. หลักเกณ์การเข้าร่วมโครงการวิจัย ฯ (IRTC) ดาวน์โหลด