คลังเอกสาร

  1. ใบสมัครหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
  2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกับเอกชนและโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) ดาวน์โหลด
  3. หลักเกณ์การเข้าร่วมโครงการวิจัย ฯ (IRTC) ดาวน์โหลด