SIPA: TECH STARTUP CLUB

1473145530743

เปิดรับสมัครแล้ว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจ”

SIPA: TECH STARTUP CLUB

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจ” SIPA: TECH STARTUP CLUB

สำหรับผู้ที่สนใจ   :    สมัคร

รายละเอียด ดูได้ที่นี่ : กำหนดการ

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments