“CP ALL INNOVATION DAYS” กับงานประกวดรางวัลนวัตกรรม President Award 2015–2016

“CP ALL INNOVATION DAYS”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดงานประกวดรางวัลนวัตกรรม President Award 2015–2016

ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ (Convention Hall) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โดยในปีนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

Product Innovation การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

Process Innovation การสร้างสรรค์กระบวนการรูปแบบใหม่

Service Innovation การสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่

Business Model Innovation การสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่

โดย ในงานนี้ มีผู้ประกอบการในการบ่มเพาะวิสาหกิจ ของเราเข้าร่วมแสดงผลงานสินค้านวัตกรรม

ภายในงานนี้สองรายด้วยกัน ได้แก่ ตู้รีฟัน (Refun Machine) ตู้รับซื้อขยะ และ จั๊บ จั๊บ กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป

1

4507955583353

4507956023761

4504689877301

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments