อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมหัวข้อ“เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร…..ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์”

เช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรม หัวข้อ “เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร…ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี ดร.สิรินทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และดร.อนิรุธ สืบสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ทั้งนี้งานวิชาการนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่นอกจากนั้นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการยังนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตได้ โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มานิต จุมปา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 150 ราย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments