การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟร์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(SIPA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดทำความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (SIPA Tech Startup Club)

ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจ ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ

ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยในงานได้รับความสนใจจากสถาบันทั่วภาคอีสานในการเข้าร่วมฝึกอบรม

385330 s__17006608

s__69394440

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments